讀予你聽

發出雷射光來馴服天空 ft. 彪彪 (20210210)

發出雷射光來馴服天空
https://apod.tw/daily/20210210/

天星是按怎會爁光?這 to̍h 愛怪大氣層啦!大氣層內底有一寡定速運動 ê 空氣包,in ê 溫度 kah 空氣溫度有小可仔無仝。To̍h 是 in kā ùi 遠方天體行過來 ê 光路拗曲去矣!大氣亂流 tùi 天文學家來講是一个麻煩。因為伊會 kā 欲研究 ê 目標影像創霧去。這張影像內底 ê 望遠鏡 to̍h tī ESO ê Paranal 天文台。伊有鬥四座雷射光 tī 天文台內底,會當 kā 大氣亂流做校正。Kā 這个雷射光調做一色,會當 kā 浮 tī 地球大氣層頂懸、流星留落來 ê 鈉原子激發。這个發光 ê 鈉斑,伊 ê 功能 to̍h 親像是人造星仝款。Kā 伊 ê 爁光隨記錄起來,經過一个一秒鐘會變形幾若百擺 ê 鏡面了後,to̍h 會當消除大氣內底亂流 ê 影響,產生一个清楚 ê 影像。這款消除一粒星 ê 爁光,是一个發展中 ê 技術,會當 tī 一寡狀況之下,tī 地面 to̍h 會當翕著哈伯級 ê 影像。這个技術嘛應用 tī 人類視覺科學內底,會使提著足清楚 ê 視網膜影像。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像提供 kah 版權:Juan Carlos Munoz
原文文稿:Juan Carlos Munoz
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:彪彪
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210210.html

2021-03-11
02:06
comments
No Rating

球形星團 M53 內底 ê 藍色浪星 ft. 阿錕 (20210207)

球形星團 M53 內底 ê 藍色浪星
https://apod.tw/daily/20210207/

太陽若是這个星團 ê 一部份,咱 ê 夜空 to̍h 會 kah 珠寶盒仝款金光閃閃。這个星團是 M53,嘛叫做 NGC 5024,是 tī 咱 ê 銀河內底 250 个 球形星團 ê 其中一个。Tī M53 內底大部份 ê 恆星攏比咱 ê 太陽較老嘛較紅。毋閣有一寡神祕 ê 恆星,in 較藍嘛較少年。這寡少年恆星 ê 產生,可能會 kah 目前 ê 假設衝突。這个假設認為,M53 內底 ê 恆星攏是 tī 差不多時間做伙形成 ê。這寡 kah 別人無仝款 ê 恆星,to̍h 叫做藍色浪星。In tī M53 內底,實在是濟甲有夠無正常 ê。經過足濟 ê 辯論,這馬認為藍色浪星 ê 產生,應該是 tī 雙星系統內底,因為星伴落過來新 ê 物質,才會產生新 ê 恆星。天文學家 kā 哈伯太空望遠鏡翕 ê 這款球形星團 ê 影像提來分析,to̍h 會使 kā 一陣親像藍色浪星這款恆星,提來推算球形星團 ê 年歲。嘛才會使 iōng 這來縮小宇宙年歲 ê 推算範圍。M53 會使 iōng 雙筒望遠鏡 tī Berenices 王后頭鬃這个星座 (后鬃座)看著。內底有超過 25 萬粒恆星。是 tī 咱 ê 銀河中心內底,上遠 ê 球形星團 ê 其中一个。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:ESA/Hubble, NASA
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210207.html

2021-03-08
02:47
comments
No Rating

遠方 ê 小行星 ft. Ông Huē-Bûn (20210131)

遠方 ê 小行星
https://apod.tw/daily/20210131/

逐工攏有 ùi 太空掔過來地球 ê 石頭。是講,較大粒 ê 石頭嘛較罕 leh 挵著地球。逐工攏有足濟幾若公斤重 ê 太空塗粉挵著地球。較大粒 ê 挵著 to̍h 會變做發光 ê 流星。逐工攏有 kah 籃球平大粒 ê 石頭 kah 冰丸落落來地球 ê 大氣層。大部份攏足緊 to̍h 蒸發了了矣。Tùi 地球會造成嚴重威脅 ê 石頭嘛有。直徑差不多有 100 公尺遐爾大。In 差不多每 1000 年才挵著地球 一擺。遮爾大粒 ê 石頭若是掔著海,to̍h 會引起足恐怖 ê chu-ná-mih,閣有可能毀滅海岸線。若是欲予超過一公里大 ê 大粒小行星摃著 ê 機會 ē 閣較少。一般來講,愛幾若百萬年才會拄著一擺。毋過,這會造成全球性 ê 災難。其實猶有足濟小行星猶未去予人揣著。Tī 這張影像內底,有一粒畫一逝藍線 ê 小行星,to̍h 是按呢 tī 1998 年去予哈伯太空望遠鏡揣著 ê。大粒小行星 kah 地球相碰,並無啥會影響著地球 ê 軌道。反倒是相碰產生 ê 塗粉,會影響著地球 ê 氣候。有一款結果是造成全球足濟物種 ê 滅絕。這款講法,可能會減弱地球物種 sī 因為人類活動 chiah 慢慢滅絕 ê 假設。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:NASA, ESA, Hubble; R. Evans & K. Stapelfeldt (JPL)
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:Ông Huē-Bûn
錄音:玉成戲院錄音室
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210131.html

2021-03-04
02:31
comments
No Rating

NGC 5775 ê 坦徛磁場 ft. 蔡老師 (20210127)

NGC 5775 ê 坦徛磁場
https://apod.tw/daily/20210127/

捲螺仔星系 ê 磁場會當湠外闊?天文學者 tī 過去幾若十年 kan-na 知影 ū 一寡仔捲螺仔星系 ū 磁場。毋閣,美國國家電波天文台 (NRAO) ê 足大陣列(VLA)電波望遠鏡(to̍h 是 tī 電影「接觸未來」 內底彼 ê 有名 ê 望遠鏡)已經 tī 2011 年升級矣。想袂到竟然會發現,磁場按星系盤 ê 坦徛方向,湠到幾若千光年遠 ê 所在。這張影像 sī 坦敧身 ê 捲螺仔 星系 NGC 5775,這 sī 用CHANG-ES(厝邊星系 ê 銀暈 ê 連紲譜)巡天觀測計畫翕 ê。這張影像顯示,鬖鬖 ê 磁力線可能是捲螺仔星系內底真四常 ê 現象。Kah 鐵屑仔綴著棍仔形吸石 ê 磁場方向仝款,電子輻射嘛綴著星系磁力線 ê 方向。伊用接近光速 ê 速度 se̍h 磁力線 leh 行。影像內底一條一條 ê 線 sī ùi VLA 資料建構起來 ê。可見光 影像 sī ùi 哈伯太空望遠鏡 ê 資料 來 ê。影像內底 ê 粉紅仔色氣體 to̍h 是 新恆星形成 ê 所在。看起來 tī 遮 ê 星系風,會當 kā 星系磁場湠出去。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像提供:NRAO, NASA, ESA, Hubble
影像處理 kah 文稿:Jayanne English (U. Manitoba)
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:蔡老師
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210127.html

2021-02-28
02:45
comments
No Rating

NGC 1316 ê 中央:星系相碰了後 ft. 阿錕 (20210126)

NGC 1316 ê 中央:星系相碰了後

這个看起來遮爾奇怪 ê 星系,是按怎產生 ê?為著欲揣出像 NGC 1316 這款,內底 ê 恆星、氣體、塗粉 lóng 四界亂掖 ê 情形 sī 按怎發生 ê?天文學者 soah-lâi 變做偵探。檢查了後認為,NGC 1316 是一个足大 ê 長株圓星系。毋閣,毋知是按怎,伊嘛有 tī 捲螺仔星系內底才有 ê 塗粉烏帶。用哈伯太空望遠鏡翕 ê 影像 to̍h 看會著詳細情形。這會當 kā 這个遮爾大型 ê 交纏歷史,重新交代清楚。Tī 這幅深空 koh 闊幅 ê 影像,看會著相碰產生 ê 巨殼。毋閣,siāng 中央 ê 影像看會著 NGC 1316 內部幾个仔球形星團。有這款現象,to̍h 表示 tī 過去這幾十億年來,這个星系猶閣 kah 其他 ê 星系繼續 leh 相碰 ia̍h-sī 合併。Tī 這張影相 ū 足明顯 ê 塗粉烏瘤 kah 塗粉烏帶。這代表遮 siāng-bô 有一个捲螺仔星系去予食去矣。NGC 1316 to̍h 佇天爐座 ê 方向,有 5 萬光年闊,離咱有 6 千萬光年遠。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像提供:NASA, ESA, Hubble
影像處理佮版權:Daniel Nobre
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU) https://apod.tw/daily/20210126/
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210126.html

2021-02-27
02:30
comments
No Rating

智利火山頭頂 ê 南十字 ft. 蔡老師 (20210125)

智利火山頭頂 ê 南十字

你敢有看過南十字?伊是地球南半球 siāng 有名 ê 四粒星。這張相片 sī 這個月初 tī 智利翕 ê。南十字拄仔好 tī 爆發 ê Villarrica 火山 ê 倒爿翕著。伊 sī tī 咱太陽系內底,活動力上強 ê 火山之一。Kā 南十字內底上紅 ê 十字架一 tùi 上光 ê 十字架二連去,差不多 to̍h 會指向天頂上南 ê 所在,南天極(SCP)。Tī 這个所在,所有 ê 恆星看起來 to̍h kah 地球自轉同齊 leh 踅。Tī 現代,南天極附近無較光 ê 恆星,kah 北天極(NCP)無仝,伊附近有足光 ê 北極星。若是 kā 十字架一 kah 十字架二 ê 連線延長(差不多是 in ê 角距離 ê 4 到 7 倍),to̍h 會揣著小麥哲倫星雲。伊是 tī 咱 ê 銀河系內底,一个足光 ê 衛星星系。南十字星群 sī 南十字星座 ê 代表,in sī 一陣真明顯 ê 星,內底有四粒 iōng 目睭 to̍h 看會著 ê 造父變星。Tī 這張相片 ê 火山頭頂,看起來敢若 leh 衝烏煙 ê sī 烏炭橐仔星雲。倒爿頂懸彼區大 koh 紅 ê,sī 當咧形成新恆星 ê 龍骨座星雲。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像提供佮版權:Tomáš Slovinský
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:蔡老師
翻譯:An-Li Tsai (NCU) https://apod.tw/daily/20210125/
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210125.html

2021-02-26
02:25
comments
No Rating

仙后座 A ê 輪迴 ft. 蔡老師 (20210123)

仙后座 A ê 輪迴

佇銀河內底 ê 大質量恆星,in ê 一生活甲有夠精彩 ê 啦!代先 ùi 宇宙雲海開始崩塌。煞落來 kā in ê 核子反應爐點予著,才會使 tī 核心製造重元素。燒幾仔百萬年了後,這寡燒出來 ê 重元素,用爆炸 ê 方式,噴轉去星際空間,閣開始製造新 ê 恆星。這个脹風 ê 雲屑仔 to̍h 是仙后座 A。這代表恆星 ê 性命週期已經行到上尾 ê 坎站矣。超新星爆炸會產生超新星殘骸。佇 350 年前,to̍h 有人佇地球看著伊發 ê 光矣。是講,這个光到地球進前,to̍h 愛先行 1 萬 1 千年才會到。這張假色影像,是 kā Chandra X 光衛星天文台 ê X 光影像 kah 哈伯太空望遠鏡 ê 可見光影像組合起來 ê。看會著殘骸內底猶閣燒滾滾 ê 雲絲佮雲瘤。用仙后座 A ê 距離來推算,這个殘骸差不多有 30 光年闊。為著欲予天文學者了解銀河內底 ê 恆星成份 sī 按怎循環 ê,這張影像 to̍h kā 幾个仔元素發出來 ê 高能 X 光發射線,用無仝色來 kā 標注。紅色是硅素,黃色是硫磺,青色是鈣,茄仔色是鐵,藍色是猶閣咧脹風 ê 爆炸波。佇中央附近 ê 光點是中子星。伊是一个痟密、ùi 大質量恆星核崩塌 ê 殘骸。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:X 光 - NASA, CXC, SAO; 可見光 - NASA,STScI
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:蔡老師
翻譯:An-Li Tsai (NCU) https://apod.tw/daily/20210123/
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210123.html

2021-02-24
02:46
comments
No Rating